Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PAULINAPUCHALA.COM

I. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie paulinapuchala.com, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi HAPPY HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pszennie, pod adresem ul. Fabryczna 4, 58-125 Świdnica, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000832587, NIP 8842754169, REGON 361149596, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter zakupowo – informacyjny, związany z tematyką fizjoterapii koni.
 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: p.pjukala@op.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 796 333 562;
  c. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

II. SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

 • Aktualizacja – modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;
 • E-book – Treść cyfrowa, do której dostęp może mieć zalogowany Użytkownik, który zawarł Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci E-booka. Po zawarciu Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik otrzymuje dostęp do E-booka na swoim Koncie, którego może pobrać w formacie pdf.;
 • Film video – Treść cyfrowa dostępna dla Użytkownika posiadającego Konto, po zalogowaniu się do niego, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci pojedynczego Filmu video dostępnego w ramach Kursu lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Konto – przydzielona Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 • Kurs – Film lub Filmy video, dostępne w Koncie Użytkownika, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci dostępu do Kursu. W ramach Kursu Usługodawca może również udostępnić na Koncie Użytkownika różnego rodzaju materiały tematycznie związane z Kursem, jak np. pliki pdf. do pobrania;
 • Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu;
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 • Towar – produkt fizyczny prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Treści cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. produkt prezentowany w Serwisie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym, w szczególności w postaci pojedynczych Filmów video dostępnych w ramach Kursu, dwóch lub więcej Filmów video dostępnych w ramach Kursu, lub w ramach E-booków. Informacje o Treściach cyfrowych prezentowane są w Serwisie Internetowym, a ich opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne są na Koncie Użytkownika. W przypadku Treści cyfrowych w postaci E-booków, jest możliwość pobrania ich na urządzenie w formacie .pdf;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
 2. dostępu do poczty elektronicznej,
 3. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 4. programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
 5. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
 1. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall.
 2. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.
 3. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:
 1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym artykułów zamieszczonych w ramach tematycznego bloga (dalej jako ,,Blog’’);
 2. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
 3. przekierowania na zewnętrzne social media;
 4. dodawania opinii;
 5. założenia i prowadzenia Konta;
 6. wysyłania ,,Newslettera’’.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym m.in. artykułów dodawanych w ramach Bloga, gdzie prezentowane są treści tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony Bloga.
 2. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media m.in. w postaci Facebooka, Instagrama oraz You Tube jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 4. Użytkownik zalogowany ma możliwość zamieszczania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się do niektórych Towarów, czy Treści cyfrowych. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści zamieszczonej w opinii, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Treści dodane w ramach opinii powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone treści są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie treści Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Użytkownik, który chce usunąć Konto, powinien nacisnąć przycisk dedykowany żądaniu usunięcia Konta, po naciśnięciu którego, żądanie to przesyłane jest do Usługodawcy. Po otrzymaniu żądania, Usługodawca wysyła prośbę o potwierdzenie żądania usunięcia Konta.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, które dokonane jest po uprzednim potwierdzeniu żądania o usunięcie Konta, złożonym przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

V. KONTO

 1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w tym w szczególności dostępu do Treści cyfrowych, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Czynności zmierzające do założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt IX Regulaminu.
 10. Z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę w wyniku naruszeń, o których mowa w ppkt 8 i 9 powyżej, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na stronie Serwisu, w tym w szczególności utratą dostępu do zakupionych wcześniej Treści cyfrowych.

VI. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są zgodne z Umową.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towary niebędące Treściami cyfrowymi, jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku Towarów będących Treściami cyfrowymi – dodatkowo Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
 5. Użytkownik może złożyć Zamówienie na wszystkie Towary prezentowane na stronie Serwisu poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego (tzw. koszyk zakupowy). Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. W przypadku niektórych Towarów prezentowanych na stronie Serwisu, poza sposobem określonym w ppkt 4 powyżej, Użytkownicy mogą składać Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej. Informacja o możliwości składania Zamówień na dany Towar za pośrednictwem telefonu lub wiadomości elektronicznej, jest każdorazowo podana w opisie tego Towaru. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem sposobów opisanych w niniejszym punkcie, następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
 1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,
 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
 3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 7. Usługodawca umożliwia dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu, według wyboru Klienta.
 8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 9. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt VIII ppkt 2 poniżej.
 10. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje o Treściach cyfrowych, w szczególności w postaci Filmu video lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu oraz E-booków.
 2. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 4. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia na dostarczenie Treści cyfrowych jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 6. Użytkownik może złożyć Zamówienie na dostarczenie Treści cyfrowych poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Treści cyfrowych informuje Użytkownika o czasie potrzebnym do realizacji Zamówienia i udzielenia dostępu do Treści na Koncie Użytkownika. Termin realizacji Zamówienia i udzielenia dostępu do Treści cyfrowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, liczony w Dniach roboczych, zgodnie z pkt VIII ppkt 2.
 8. Jeżeli dla Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 9. Usługodawca udostępnia Treść cyfrową w Koncie Użytkownika, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności.
 10. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych i odtwarzać je na swoim Koncie, po zalogowaniu się do niego. Treści cyfrowe dostępne są dla Użytkownika na jego Koncie, po zalogowaniu się do niego, w czasie wskazanym na stronie Serwisu. Użytkownik ma dostęp do Treści cyfrowych po zalogowaniu się do Konta, w dedykowanej zakupionym Treściom cyfrowym zakładce Serwisu. Użytkownik ma również możliwość pobrania niektórych Treści cyfrowych na swoje urządzenie. Przy każdej Treści cyfrowej, która będzie możliwa do pobrania, każdorazowo będzie znajdował się przycisk dedykowany pobraniu Treści na urządzenie.
 11. Dostęp do Treści cyfrowych w postaci E-booków (link przekierowujący do E-booka) Użytkownik otrzymuje również za pośrednictwem wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt 5 powyżej.
 12. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci pojedynczego Filmu video lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu lub E-booków, zawierana jest na czas nieoznaczony, do momentu rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta.
 14. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowych przez cały czas trwania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 15. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

VIII. CENY TOWARÓW ORAZ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Ceny Towarów oraz Treści cyfrowych, podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
 1. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka lub dostarczenie Treści cyfrowych dokonane zostaną niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 2. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka lub dostarczenie Treści cyfrowych, dokonane zostaną niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia).
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:
 1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na następujący adres Usługodawcy: HAPPY HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 4, 58-125 Świdnica.
 2. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 5. Usługodawca po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:
 1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;
 3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 1. Konsument ma prawo odzyskać od Usługodawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w pkt 11 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 2. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
 1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika, jeżeli Serwis przewiduje taką funkcjonalność;
 2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.
 1. Biorąc pod uwagę ppkt 1 poniżej, Użytkownikowi zabrania się m.in.: kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres HAPPY HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pod adresem ul. Fabryczna 4, 58-125 Świdnica, na adres poczty elektronicznej: p.pjukala@op.pl lub pod numerem telefonu: +48 796 333 562.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na następujący adres dostawcy: ACTIVOMED GMBH, In der Marsch 15, 21358 Mechtersen, Deutschland.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługodawcę.

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: p.pjukala@op.pl.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: HAPPY HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pod adresem ul. Fabryczna 4, 58-125 Świdnica, na adres poczty elektronicznej: p.pjukala@op.pl lub pod numerem telefonu: +48 796 333 562.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
pl_PLPolski
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu